"Duurzame inzetbaarheid van ieder talent"

Wet- en regelgeving

Wat is Social Return On Investment (SROI)?

Op het moment dat je als bedrijf opdrachten wilt uitvoeren voor een overheidsinstantie, is vaak een SROI-regeling van toepassing. De afkorting SROI staat voor Social Return On Investment en is ervoor bedoeld om mensen met een arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatieve manier aan het werk te krijgen. Je slaat in principe twee vliegen in één klap: je biedt mensen een kans om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt en je bent geholpen met jouw werkzaamheden.
Door Social Return On Investment realiseer je, naast het uitvoeren van een opdracht, ook maatschappelijke winst. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoering van de Participatiewet.

Wat houdt de Participatiewet in?

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met deze wet wil het kabinet iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft door een ziekte of handicap, aan het werk krijgen. Sinds 2015 valt iedereen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt onder deze Participatiewet.

Wet Banenafspraak

Voor de Participatiewet hebben werkgevers en het kabinet samen afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Als het werkgevers niet lukt om gezamenlijk 125.000 banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers die 25 werknemers of meer in dienst hebben, ook een aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Doen zij dat niet, dan riskeren ze een boete.